การประกวดโลโก้ มหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำ

รายชื่อผู้ชนะการประกวด...

การประกวดโลโก้ มหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำ Thailand Dive Expo (TDEX)

เพื่อก้าวขึ้นสู่รูปโฉมใหม่ของการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ

จัดโดย

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อก้าวขึ้นสู่รูปโฉมใหม่ของการจัดงาน
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่

แนวความคิด

“New Look of Thailand Dive Expo”

Mood & Tone

เน้นสีขาว, ฟ้า, น้ำเงิน เป็นหลัก

กติกาการประกวด

 1. การประกวดเปิดกว้างสำหรับนักออกแบบในทุกระดับชั้น, นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป
 2. เจ้าหน้าที่ และ กรรมการที่ทำหน้าที่ในการประกวดครั้งนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประกวด
 3. ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
 4. รางวัลชนะเลิศมีเพียง 1 รางวัล โดยผลงานที่ชิ้นนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งสามารถทำการปรับตกแต่งเพื่อความเหมาะสม และนำไปเผยแพร่ จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือนำออกแสดงในที่สาธารณะต่าง ๆ ได้ โดยขอความร่วมมือจากผู้ออกแบบในการปรับรูปแบบเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมก่อนนำไปใช้จริง
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของผู้จัดการประกวดและผู้ออกแบบเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งสามารถทำการปรับตกแต่งเพื่อความเหมาะสม และนำไปเผยแพร่ จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือนำออกแสดงในที่สาธารณะต่าง ๆ ได้ โดยขอความร่วมมือจากผู้ออกแบบในการปรับรูปแบบเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมก่อนนำไปใช้จริง
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องออกแบบโดยผู้เข้าประกวดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ผลงานของผู้อื่นในการส่งประกวด หากได้รับการร้องเรียน คณะกรรมการการประกวดถือสิทธิ์ในการถอดผลงานนั้นๆออกจากการประกวด
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีชื่องาน คือ Thailand Dive Expo รวมอยู่ในโลโก้ที่ออกแบบ
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องออกแบบโดย FONT ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือ ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยผู้ออกแบบจะต้องระบุ FONT ที่ใช้มาพร้อมรายละเอียดการสมัครหากมีการใช้ FONT ที่จะต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบจะต้องระบุรายละเอียดแหล่งที่มาของ FONT เพื่อผู้จัดการประกวดจะทำการติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ในภายหลัง ในกรณีที่ผลงานชิ้นนั้นได้รับการคัดเลือก
 9. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเข้าใจ และตกลงปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวข้างต้น

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
 2. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด
  โทร. 02-203-4221-3, e-mail: travel@qsncc.com
  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.ThailandDiveExpo.com
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องพิมพ์ลงกระดาษขนาด A4 พร้อมชื่อเจ้าของผลงงาน ชื่อผลงานและแนวความคิดในการออกแบบ ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ มีกรอบห่างโดยรอบด้านละ 1 นิ้ว พร้อม บันทึกผลงานลงบน CD เป็นไฟล์ ai (เป็นไฟล์ที่สามารถปรับตกแต่งได้) ความละเอียดขั้นต่ำ 300 dpi
 4. ส่งใบสมัคร และผลงานที่ต้องการส่งเข้าประกวดมาที่
  กรรมการประกวดออกแบบโลโก้ TDEX Logo Contest 2013
  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด
  เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนดีชั้น 3
  ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
 5. ปิดรับผลงานพร้อมใบสมัคร วันที่ 26 เมษายน 2556 (วันที่ประทับตราไปรษณียากร)

รางวัลการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

 • เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 • ประกาศนียบัตรรับรอง จาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด

2. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล

 • เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท ต่อ 1 รางวัล
 • ประกาศนียบัตรรับรอง จาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสิน

วันที่ 30 เมษายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประกาศผลและมอบรางวัล

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ภายในงาน Thailand Dive Expo 2013 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สถานที่จัดแสดงผลงาน

วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2556 ภายในงาน Thailand Dive Expo 2013 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิตติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02-203-4221-4     02-203-4250-1

LOGO CONTEST   APPLICATION
Organized by    Supported by
    
 • Supported by
 • Supported by
 • Supported by
 • Supported by
 • Media Partner
 • Supporting Media
 • In Association with
 • Official Hotel