• Thailand Dive Expo
 • Thailand Dive Expo
 • Thailand Dive Expo
 • Thailand Dive Expo

HOW TO APPLY

การสมัครเข้าร่วมงาน

 1. การเลือกตำแหน่งคูหาใช้หลักเกณท์ผู้สมัครก่อนมีสิทธิ์เลือกพื้นที่ได้ก่อน โดยเลือกตำแหน่งพื้นที่ตามประเภทของสินค้า ที่ผู้จัดงานได้จัดแบ่งไว้เรียบร้อยแล้ว
 2. ในกรณีที่ผู้สมัครขอยกเลิกการจองพื้นที่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ได้ทำการชำระแล้ว
 3. ห้ามโอนสิทธิ์การเข้า่ร่วมงานให้ผู้อื่น และห้ามมิให้นำคูหาไปจัดแบ่งให้ผู้อื่นที่มิได้สมัครเข้าร่วมงานกับผู้จัดงานโดยตรง
 4. ผู้สมัครต้องขายหรือแสดงสินค้าตามประเภทที่ระบุมาในใบสมัครเท่านั้น

ดาวน์โหลดสมัคร

APPLICATION

สนใจจองพื้นที่และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-203 4222-6   โทรสาร :  02-203 4250-1
E-mail: travel@qsncc.co.th
Website: www.ThailandDiveExpo.comwww.qsncc.com

Organized by

 • Supported by

 • Supported by

 • Supported by

 • Media Partner

 • Partner

 • Supporting Media

 • In Association with