Thailand Dive Expo 2024 (TDEX) | 16-19 May 2024 • Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)

TDEX Underwater Moment VDO Contest

 

จัดโดย : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
สนับสนุนโดย : บริษัท ดิจิทะเล จำกัด
วัตถุประสงค์ :

 • เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดำน้ำ
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพได้มีโอกาสแสดงฝีมือในการถ่ายภาพ
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสัตว์น้ำ

 • รายนามคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย :
 • คุณจักริน กิตติสาร
 • คุณพิพัฒน์ โกสุมลักษมี
 • คุณบารมี เต็มบุญเกียรติ
 • คุณนัท สุมนเตมีย์
 • คุณศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย

 • ประเภทของการประกวด :
 • วิดีโอใต้น้ำ จากทุกชนิดกล้อง
 •    - ความยาวไม่ต่ำกว่า 15 วินาที แต่ไม่เกิน 60 วินาที
     - สามารถส่งได้ทั้งคลิปเดี่ยว หรือ คลิปตัดต่อ

  ไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด :
 • ผู้เข้าประกวดต้อง upload วิดีโอขึ้น Youtube ของตนเอง เปิดการมองเห็นเป็น public และส่งเป็นลิงค์
 • ขนาด Resolution ไม่ต่ำกว่า Full HD (1980 x 1080)
 • เพลงและเสียงประกอบ (ถ้ามี) ต้องเป็นเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวด หรือ ผู้ส่งเข้าประกวดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต
 • Organized by : N.C.C. Management & Development Co., Ltd.
  Supported by : Digitalay Co.,Ltd.
  Main Objectives :

 • To support the scuba diving tourism industry.
 • To promote the beauty of underwater world in Thailand and around the world.
 • To open up the platform for amateur and professional photographers/videographers to showcase their photographic/videographics masterpieces from underwater.
 • To raise awareness of marine life and environmental conservation.

 • Contest Committee :
 • Mr. Aoy Kittisarn
 • Mr. Pipat Kosumlaksamee
 • Mr. Baramee Temboonkiat
 • Mr. Nat Sumanatemeya
 • Mr. Sirachai Arunrugstichai

 • Contest Category :
 • Underwater Video (from any type of cameras)
 •    - Minimum duration of 15 seconds, but not exceeding 60 seconds.
     - Both single clips and edited clips are acceptable for submission.

  Submission File Requirements :
 • Contestants must upload their video to their own YouTube channel, set the visibility to public, and submit the link through the Google Form provided on the last page.
 • The resolution must be at least Full HD (1920 x 1080).
 • Any music and sound effect used (if any) must be either owned by the contestant or the contestant must have permission from the copyright owner for internet usage.
 • รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : รางวัลเช็คเงินสด มูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ จำนวน 2 รางวัล : รางวัลเช็คเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท

 • ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และ หนังสือ “The 8th Continent” หนังสือที่บอกเล่า เรื่องราวผ่านภาพถ่ายใต้น้ำ ผลงานของช่างภาพใต้น้ำคนไทย 6 คน ที่รวมตัวกันในชื่อ Deep VI Photography

  หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพภาพทุกรางวัล จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ณ วันที่รับรางวัล โดยสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ชั้น LM ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่ วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567

  Contest Prizes

 • Winner : THB 30,000 cash voucher
 • Runner-up (2 prizes) : THB 5,000 cash voucher for each prize

 • Winner and both runner-ups will receive a Commemorative Award Trophy in recognition of their achievement and a book “The 8th Continent,” a story told through underwater photography by six Thai underwater photographers, collectively known as Deep VI Photography.

  Remark : Winners of all prizes will be subject to a 5% withholding tax on the value of the prize, payable in cash only on the day of prize collection. Prizes can be collected at N.C.C. Company, Level LM, Sirikit National Convention Center, from May 20-24, 2024.

  เกณฑ์การให้คะแนน และ กฎกติกาในการสมัครเข้าแข่งขัน

  เกณฑ์ในการให้คะแนน

 • Aesthetic : ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบศิลป์ (40%)
 • Technique : เทคนิคการถ่ายภาพ (20%)
 • Impact : ความน่าสนใจที่ดึงดูดสายตา (20%)
 • Story telling : การสื่อถึงเรื่องราวและเนื้อหา (10%)
 • Creativity : ความคิดสร้างสรรค์ (10%)

 • กฎกติกาในการสมัครเข้าแข่งขัน (กรุณาศึกษาโดยละเอียด)
  1. การประกวดวิดีโอนี้ภายในงาน Thailand Dive Expo 2024 เปิดกว้างสำหรับช่างภาพทุกระดับชั้น
  2. เจ้าหน้าที่บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ (ผู้จัดงาน), คณะกรรมการ, Guest Speaker และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งวิดีโอเข้าร่วมประกวด
  3. ผู้ที่ส่งวิดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายวิดีโอนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำวิดีโอของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  4. วิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 15 วินาที และความยาวไม่เกิน 60 วินาที โดยต้องมีสัดส่วนของวิดีโอใต้น้ำไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง
  5. วิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ หรือ สัญลักษณ์ใดๆ ที่สื่อถึงเจ้าของภาพ หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่แสดงถึงโปรแกรมตัดต่อ หรือ แอพพลิเคชั่นอื่นใดอยู่บนวิดีโอ
  6. ผู้ส่งวิดีโอเข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งวิดีโอเข้าประกวดได้สูงสุด 3 วิดีโอ ทั้งนี้ หากวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะถูกเสนอให้รับรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
  7. วิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ เป็นไปในเชิงอนุรักษ์ และ การถ่ายวิดีโอนั้นต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสัตว์ และระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงวิดีโอที่ไม่ส่อไปในทางทารุณกรรมหรือความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ
  8. วิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการจัดการประกวดโครงการอื่นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กร
  9. วิดีโอที่ถ่ายในสถานที่ควบคุมพิเศษของแต่ละประเทศ หรือเป็นวิดีโอของสัตว์ที่ต้องได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษก่อนทำการถ่ายภาพหรือวิดีโอ ผู้ส่งงานเข้าประกวดจะต้องส่งหลักฐานใบอนุญาตของบริษัทนำเที่ยวและ/หรือของผู้ถ่ายภาพ มาประกอบในการส่งงานเข้าประกวดด้วย ทั้งนี้ หากไม่มีเอกสารใบอนุญาตมาประกอบ หรือพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร หรือเอกสารไม่ถูกต้องตามกฏระเบียบในประเทศที่ทำการถ่ายงาน ทางคณะผู้จัดงานขอตัดสิทธิ์ในการส่งวิดีโอเข้าประกวด
  10. หากมีข้อสงสัยคณะกรรมการตัดสินอาจเรียกดูวิดีโอต้นฉบับ ก่อนตัดต่อ และ/หรือ วิดีโอที่ถ่ายในช่วงเวลาติดกัน หากผู้เข้าประกวดไม่สามารถส่งวิดีโอดังกล่าวให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ส่งเข้าประกวดอาจถูกตัดสิทธิ์จากคณะกรรมการ และ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  11. การตัดต่อวิดีโอ ผู้ส่งเข้าประกวดสามารถส่งวิดีโอแบบคลิปเดี่ยว หรือ วิดีโอที่ตัดต่อแล้วก็ได้ แต่ห้ามมิให้มีการใช้โปรแกรม AI ใดๆ ในการสร้างองค์ประกอบในวิดีโอ (หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าประกวดทันที)
  12. ไฟล์วิดีโอที่ส่งเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทุกชิ้น ทางคณะผู้จัดงานถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน “Thailand Dive Expo” โดยผู้จัดทำวิดีโอยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์วิดีโอของตนเองอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ และมอบอำนาจในการใช้วิดีโอนั้นๆ ในสื่อต่างๆ ของผู้จัดงาน รวมไปถึงสื่อที่เป็นพันธมิตรและสื่อสนับสนุนการจัดงานเพื่อวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรและการสื่อสารการตลาด โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของชิ้นงาน ซึ่งผู้จัดงานจะแจ้งความประสงค์ พร้อมระบุชื่อเจ้าของผลงานทุกครั้งก่อนที่จะมีการนำชิ้นงานนั้นๆ ไปใช้เผยแพร่
  13. วิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นวิดีโอที่ถ่ายใต้น้ำอย่างน้อยครึ่งนึง วิดีโอ split shot ผิวน้ำและใต้น้ำในเฟรมเดียวกันถือเป็นสัดส่วนของการถ่ายใต้น้ำ
  14. การส่งวิดีโอเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ส่งวิดีโอเข้าประกวดเข้าใจและตกลงปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวข้างต้น
  15. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  16. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประกวดมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดสิน สามารถทำได้หลังจากประกาศผลการตัดสินภายใน 3 วันเท่านั้น

  CONTEST RULES & REGULATIONS

  Scoring Criteria

 • Aesthetic : Beauty and artistic composition (40%)
 • Technique : Videography techniques (20%)
 • Impact : Interest, attractiveness and eye-catching appeal (20%)
 • Story telling : Conveying stories and content (10%)
 • Creativity : Originality and creativity (10%)

 • Contest Rules (Please read carefully)
  1. TDEX Underwater Moment Video Contest 2024 is open to videographer of all levels.
  2. NCC staffs (the "organizer"), the judging panel, guest speakers, and those involved in the organization of the contest are not eligible to enter.
  3. Submissions must be the original work of the entrant; using others' videos or submitting on behalf of others is strictly prohibited.
  4. Videos must be between 15 seconds and 60 seconds in length, with at least half of the footage being underwater.
  5. Submitted videos must not contain watermarks or any symbols indicating the owner or editing software/apps.
  6. Each participant may submit up to three videos. If multiple submissions win, the participant will only be awarded the highest prize.
  7. Qualified entries must convey positive conservation and must not negatively impact marine life or ecosystems. The videographer must avoid depicting provocative violence or stress that could lead to physical damage and/or psychological distress of environment and marine life.
  8. Submission video must NOT have been awarded in any other competitions, whether public or private/association contests, prior to the TDEX Underwater Moment Video Contest 2024 final submission date.
  9. Videos filmed in restricted areas or featuring specific wildlife must adhere to local laws, rules, and regulations, and must be duly authorized. Contestants must provide valid licenses from either the tour operator or themselves as essential documentation for this contest. Failure to provide these documents, or the submission of fraudulent documents, will result in immediate disqualification.
  10. The judging panel may request to see the original, unedited video or consecutive shots. Failure to provide the original footage within a specified timeframe may result in disqualification.
  11. Editing of videos is allowed, but the use of AI for creating video elements is prohibited and will result in immediate disqualification.
  12. All winning submissions become the property of N.C.C. Management & Development Ltd., the organizers of the Thailand Dive Expo. While creators retain copyright to their videos, the Organizer reserves the right to publish and has the authority to grant use of those videos on online/social media platforms, including those of the expo's allies and supporters. The purpose is to promote the Organizer's corporate image and marketing communication without paying copyright fees to the videographers. The Organizer will inform videographers of the intended uses and will credit them for the use of the selected videos.
  13. At least half of the video content must be filmed underwater. Split shots showing both above and below water in the same frame count towards underwater content.
  14. By applying and submitting entries for this contest, contestants are deemed to have understood and agreed to comply with the aforementioned rules and regulations.
  15. The decision of the contest committee is final.
  16. In case of disputes on final decisions by the committee, a petition must be filed within 3 days after the announcement.

  ขั้นตอนการสมัคร และ ส่งวิดีโอเข้าประกวด

  1. ผู้สมัครจะต้อง upload วิดีโอที่ต้องการส่งเข้าประกวดขึ้นบน Youtube ของตนเอง และเปิดการมองเห็นเป็นแบบ Public
  2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัคร พร้อมแปะลิงค์ของวิดีโอที่ upload ขึ้น Youtube ของตนเองใน Google Form นี้

  หมายเหตุ : ไฟล์วีโอที่ส่งต้องมีขนาด Resolution ไม่ต่ำกว่า Full HD (1980 x 1080) และเปิดเป็น public เพลงและเสียงประกอบ (ถ้ามี) ต้องเป็นเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวด หรือ ผู้ส่งเข้าประกวดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต

  ปิดรับสมัคร :
  วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 23:59 (GMT +7)
  คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสิน :
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
  ณ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  **อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

  ประกาศผลและมอบรางวัล :
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ในงาน Thailand Dive Expo 2024
  สถานที่จัดแสดงผลงาน :
  วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 ในงาน Thailand Dive Expo 2024
  ฮอลล์ 5-6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
  E-mail: digitalay@digitalay.com
  FB direct message: Digitalay
  Instagram: digitalay.official


  จัดโดย :

  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  APPLICATION AND SUBMISSION PROCESS

  1. Applicants must upload the video they wish to enter into the contest to their own YouTube channel and set it to Public visibility.
  2. Applicants should fill out the application form and paste the link to their video uploaded on YouTube into this Google Form.

  Remarks : The submitted video file must have a resolution of at least Full HD (1920 x 1080) and be set to public. Music and soundtracks (if any) must be either owned by the contestant or the contestant must have permission from the copyright owner for internet usage.

  Application Closed :
  19 April 2024 at 23:59 (GMT +7)

  Judge Panel Decision :
  3 May 2024
  at N.C.C. Management & Development Co., Ltd.
  **Subject to change without prior notice**

  Official announcement and prize presentation :
  16 May 2024 at Thailand Dive Expo 2024

  Winners/Finalists showcase :
  16-19 May 2024 at Thailand Dive Expo 2024
  Hall 5-6, The Queen Sirikit National Convention Center

  For more information :
  E-mail: digitalay@digitalay.com
  FB direct message: Digitalay
  Instagram: digitalay.official


  Organized by :

  N.C.C. Management & Development Co., Ltd.
  Queen Sirikit National Convention Center 60 Ratchadaphisek Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110

  Thailand Dive Expo (TDEX) Thailand Dive Expo (TDEX) Thailand Dive Expo (TDEX) Thailand Dive Expo (TDEX) Thailand Dive Expo (TDEX)

  Thailand Dive Expo 2024 (TDEX)

  16-19 May 2024 | Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)